Scroll Top

Algemene voorwaarden B2C

ALGEMENE VOORWAARDEN JDK-Bootcamp

DEFINITIES
JDK-Bootcamp: gevestigd te Hoofddorp, Skagerrak 65, 2133 DR te Hoofddorp. Kamer van Koophandel: 69469164.

Cliënt/cliënten: de natuurlijke persoon / personen, welke gebruik maken van trainingen en/of andere diensten van JDK-Bootcamp.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de cliënt en JDK-Bootcamp schriftelijk overeenkomen dat JDK-Bootcamp activiteiten en/of diensten zoals vermeld bij inschrijving zal verzorgen aan de cliënt.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cliënt zich direct of indirect bij JDK-Bootcamp heeft aangemeld voor het volgen van personal training en/of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan andere activiteiten uit het aanbod.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen JDK Bootcamp enerzijds en cliënt(en) anderzijds en vormen een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst.
3. Cliënt is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van JDK-Bootcamp en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden. JDK-Bootcamp is hiertoe verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt.

Artikel 2 – trainer en deelnemers
1. JDK-Bootcamp behoudt altijd het recht om de trainer te wisselen voor een andere trainer.
2. Bij ziekte van de trainer wordt voor de cliënt een alternatief geboden of de diensten worden geannuleerd.
3. JDK-Bootcamp behoudt zich het recht voor om naar haar oordeel ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname.

Artikel 3 – Lidmaatschap en/of strippenkaart:

Het lidmaatschap/strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Het lidmaatschap/strippenkaart is beperkt geldig. De individuele geldigheid wordt vermeld in de bevestigingsbrief die je ontvangt bij aanvang van de overeenkomst. Als een lidmaatschap is verlopen, kan een Cliënt zich nog wel aanmelden voor  een Bootcamp echter zijn hier extra kosten aan verbonden.
Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een lidmaatschap worden opgeschort met een maximum periode van 2 maanden. JDK Bootcamp heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
Elk nieuw lidmaatschap dat wordt afgesloten is voor een periode van 2 maanden, waarna deze automatisch wordt verlengd met de zelfde periode.
Een lidmaatschap is ten allen tijde opzegbaar tegen het einde van de looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand. Je kunt het lidmaatschap schriftelijk of per email opzeggen. De opzegging gaat in nadat cliënt hiervan een bevestiging heeft ontvangen van JDK-Bootcamp.
JDK-Bootcamp maakt incidenteel foto- en/of filmopnames tijdens trainingen en door JDK-Bootcamp georganiseerde evenementen. Bij het aanschaffen van een lidmaatschap geeft client automatisch toestemming voor het gebruik van deze opnames voor marketingtechnische doeleinden. Indien cliënt dit niet wenst dient hij/zij JDK-Bootcamp hiervan bij aanvang lidmaatschap schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 4 – INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

De actuele prijs van het lidmaatschap staat op de website van JDK-Bootcamp. JDK-Bootcamp heeft het recht deze prijs eenzijdig te verhogen.
Betaling van een lidmaatschap dient de eerste keer via de website www.jdk-bootcamp.nl middels IDEAL/tikkie of contant overgemaakt te worden. De volgende betalingen worden volgens afspraak geïncasseerd op de eerste dag van de nieuwe maand.
Bij een lidmaatschap ontvang je altijd een factuur, enkele dagen nadat wij hebben geïncasseerd.
Indien het verschuldigde bedrag niet op tijd is bijgeschreven wordt EUR 25,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de volgende maandbetaling zal worden geïncasseerd.
Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die JDK-Bootcamp of een door JDK-Bootcamp ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer verschuldigd is, aan JDK-Bootcamp verschuldigd.
Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is JDK-Bootcamp gerechtigd de cliënt de activiteit(en) te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd.
7. Op de diensten is het BTW 21 %-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
8. Indien door onverwachte omstandigheden, of na inflatieberekening, de kosten stijgen is JDK-Bootcamp gerechtigd de prijzen te verhogen en deze door te berekenen naar de cliënt.
9. Wanneer een cliënt ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is, is de cliënt aan JDK-Bootcamp een boete verschuldigd ter vergoeding van de door haar gemaakte buitenrechtelijke kosten, ook wanneer slechts een enkele incassohandeling als bij bijvoorbeeld het verzenden van een of enkele aanmaningen is verricht. In het geval JDK-Bootcamp zich genoodzaakt heeft gezien over te gaan tot het nemen van gerechtelijke maatregelen dient door de betreffende cliënt de daadwerkelijk door JDK-Bootcamp in deze gemaakte kosten te worden vergoed.

Artikel 5 – LESROOSTER IN VAKANTIE´S EN WINTERTIJD

In alle vakanties houdt JDK-Bootcamp zich het recht voor een aangepast rooster te hanteren zonder dat dit invloed heeft op het lidmaatschapsgeld.
In verband met een lagere bezetting in de wintertijd behoudt JDK-Bootcamp zich het recht voor één of enkele lessen van het rooster te verwijderen of aan te passen.

Artikel 6 – Overmacht, ziekte en annulering

Cliënt heeft de mogelijkheid om periodiek trainingen te reserveren.
Als de cliënt een aanmelding wil annuleren, dient de cliënt dit  van te voren via de app, telefonisch of via whatsapp door te gegeven aan de JDK-Bootcamp Trainer. Afzeggen via een e-mailbericht is niet geldig.
Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de trainingen bij te wonen zoals gepland en afgesproken. Cliënt begrijpt dat er geen terugbetaling geschiedt voor gemiste trainingen, deze worden volledig in rekening gebracht.
JDK-Bootcamp behoudt zich het recht voor bij gevaarlijke weersomstandigheden, als extreme hitte, extreme kou, ijzel, storm of onweer de training te annuleren.
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. JDK-Bootcamp is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden of opgeschort.
JDK-Bootcamp behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
1. JDK-Bootcamp is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cliënt en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
2. JDK-Bootcamp is niet aansprakelijk wanneer de cliënt op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief doorgeven van gegevens tijdens de mondelinge intake en/of medische verklaring.
3. De cliënt is aansprakelijk voor schade die door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of andere eigendommen van JDK-Bootcamp.
4. Deelname aan activiteiten als aangeboden door JDK-Bootcamp geschiedt geheel op eigen risico. JDK-Bootcamp kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade, lichamelijk letsel of blessures welke optreden ten gevolge van deze activiteiten.
5. Indien er zich situaties voordoen als genoemd in artikel 7- 1. t/m 4. behoudt JDK-Bootcamp zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder restitutie van voldane facturen en/of overeenkomstgelden.
6. Cliënt verklaart geheel op eigen risico en verantwoording deel te nemen aan de trainingen van JDK-Bootcamp. Een bootcamp training is intensief en blessuregevoelig. Cliënt dient zelf in te schatten of deze geschikt is voor deelname aan de trainingen. Indien er sprake is van gezondheidsklachten of overgewicht, of indien er een andere reden is om te twijfelen aan een trainingsdeelname, wordt aangeraden om eerst advies in te winnen bij een arts.

Artikel 8 – Geschillen
1. Op alle overeenkomsten tussen JDK-Bootcamp en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen JDK-Bootcamp en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van JDK-Bootcamp. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van JDK-Bootcamp om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.